Pályázataink


EFOP-1.3.5-16-2016-00017

"Felső-Bácskai mozgáskorlátozottak és egészségkárosodottak társadalmi szerepvállalásának és közösségépítésének fejlesztése"

Egyesületünk 2016. szeptemberében, a fenti címmel pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A nyertes projekt 25 millió Ft támogatási összegének 3 éves felhasználását ismertetjük tagtársainkkal.

A projekt az EFOP-1.3.5-16 kódszámú pályázati kiírás keretén belül, a helyi igények figyelembe vételével, a fiatalok, családok, fizikailag-szellemileg friss, nyugdíjas korú emberek kisközösségben belül megvalósuló társadalmi-gazdasági aktivizálását, közéleti szerepvállalását célozza, valamint karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységek által segíti elő a területi és társadalmi egyenlőséget. A projekt keretein belül a célcsoport toborzása és bevonása; önképzés; generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása; önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése; kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel - valamint a helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése; szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében; közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása a projekt-megvalósítási helyszíneken. A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap. A célcsoport a Felhívás célcsoport-definíciójával összhangban, igényfelmérés lebonyolításával került meghatározásra, kijelölésre. A tevékenységek leírását, célcsoport-meghatározást, és a tartalmi értékelési szempontokban foglalt szakmai tartalom kifejtését a Szakmai Terv tartalmazza. A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés. Ebben a család, illetve az aktív és összetartó közösségek képesek megvédeni a társadalmi leszakadástól, ezért fő cél a család intézményének megerősítése, továbbá a fiatalok, illetve az aktív idősek társadalmi aktivitásának növelése, illetve a helyi közösségek, kortárs csoportok fejlesztése. A megvalósítandó programokon keresztül az elérni kívánt cél egyrészt a fiatalok helyben maradásán keresztül az adott régió fejlődéséhez való hozzájárulás, valamint a fiatalok, illetve az aktív idősek helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megerősítése, valamint az önkéntesek helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése. Mindezt többek között az ifjúsági és az idős közösségek támogatásával; önkéntes szolgáltatások elérhetővé tételével; valamint a hátrányos helyzetűek fizikai aktivitásának megerősítésével szükséges elérni a hátrányos helyzetű célcsoportok számára. A megalkotott szakmai program maximálisan ezen prioritás mentén halad. Programjaink szolgálják mind új, összetartó közösségek megalakulását; mind pedig a társadalmi aktivitás megerősítését az önkéntesség elterjesztésével, valamint az előítéletek lebontásával. Emellett fontosnak tartja a helyi értékek megismertetését is elsősorban a fiatalokkal, melyek növelik a későbbi helyben maradás, és a régió, térség fejlődéhez való pozitív hozzájárulás esélyét is. A helyi értékek megismerése, valamint az önkéntesség elterjesztése, a környezet megóvásának és fenntarthatóságának elmélyítése meglátásunk szerint együttesen képes, a fenti előnyökön felül elültetni a fiatalokban, valamint minden korcsoportban az öngondoskodás szemléletét is, és elősegíti a "fentről várt" segítség helyett a saját, kreatív megoldások önálló kidolgozását. A fenntarthatóság Az esélyegyenlőség hangsúlyozásával, az érzékenyítő és tolerancia programokkal és hálózatok kiépítésével a jelen levő előítéleteket kívánják lebontani, míg a hagyományőrző valamint a más kultúrát bemutató rendezvényekkel erősíteni szeretnék a magyarok összetartását nemzetiségtől, faji hovatartozástól, fogyatékosságtól függetlenül, ezzel elősegítve a társadalmi szolidaritás megerősödését és a társadalmi kohéziót is. A település elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját, amelyhez szervezetünk tevékenysége is szorosan illeszkedik. A támogatási kérelemben benyújtott program segítségével olyan plusz alternatívát szeretnénk kínálni a bevont helyszíneken és a térségben élő fiatalok, családok, illetve idősek számára, mely hosszú távon befolyásolhatja a fiatalok, idősek, egyben a térség jövőjét is. Az önkéntesség által mind a fiatalok, mind az idősek aktív, alakító tagjai lehetnek a társadalomnak, a közösségi események, valamint az egymáson/egymásnak való segítés által hatására csökkennek a másokkal szemben érzett esetleges előítéleteik is. A célcsoport tagok új mintázatokat ismerhetnek meg a közösségi együttlétek által, így a mélyszegénység átöröklődésének esélyei is csökkenhetnek. Meggyőződésünk, hogy a 3 évesre tervezett program hagyományokat teremt majd településünkön és a társégben egyaránt.


EFOP-1.3.6-17-2017-00340

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Az EU-s támogatás segítségével, a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete (mint konzorciumvezető) és a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja, közhasznú civil szervezet. A Szervezet - a társadalmi ellátó rendszer mellett - a települési önkormányzattal közösen fontos szerepet tölt be, a helyi fogyatékossággal élő, elsősorban mozgássérült emberek megsegítésében, a társadalmi életben való egyenrangú részvétel biztosításában. A Szervezet hiánypótló szociális, egészségügyi, képzési és életvitelt segítő szolgáltatásokat nyújt. Alapvető célja a fogyatékossággal élő személyek társadalomban való aktív részvételének elősegítése, számukra és a családtagjaiknak mentális, pszichés, sorstársi és rehabilitációs segítség nyújtása. A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatásokat biztosít az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, pihenés és rehabilitáció területén. A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a település népességének több mint 71%-a katolikus vallású. A fenti 2 szervezet a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal bír. Meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A Projekt megvalósításának (tervezett) kezdete: 2018. január 01., a megvalósítás időtartama 36 hónap, a fizikai befejezés dátuma pedig 2020. december 31. A záró kifizetési igénylés benyújtásának dátuma 2021. január 31. A megvalósítás 36 hónapja alatt 3 db mérföldkő került betervezésre. Az első mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2018.10.31. (a kezdéstől számított 10. hónap vége), a mérföldkő elérésig megvalósul a vállalt szervezet fejlesztése (min. 20 fő a szervezeten belül bevonásra kerül), valamint a szakmai megvalósításához kapcsolódó beszerzések lefolytatásra-, a szükséges eszközök pedig beszerzésre kerülnek, az összes elszámolható költség legalább 30%-ról kifizetési igénylés benyújtásra kerül. A 2. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2019. 06.30. (a kezdéstől számított 18. hónap), a mérföldkő elérésig megvalósul az újonnan létrejött közösség regisztrációja, (min. 40 fő bevonásra kerül), az összes elszámolható költség legalább 60%-ról pedig kifizetési igénylés kerül benyújtásra. A 3. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2020.12.31. (a kezdéstől számított 36. hónap vége), ami a Projekt fizikai befejezésének időpontja, a mérföldkő elérésig megvalósul a TSZ-ben előírt összes kötelező, valamint és (min. 75 személy a Projektben foglalt célok elérése érdekében bevonásra kerül), kötelezően választott és a választott illetve az önállóan nem támogatható tevékenység, az összes elszámolható költség legalább 95%-áról kifizetési igény kerül benyújtásra. A Projekt keretében megvalósuló hátránykompenzációs programokon résztvevők a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülnek azok a problémák, melyeket eddig még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi társadalomban élők és az egyes célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez. A Projektbe bevont személyek a megtanult és elsajátított készségeik, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, így a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző "kilátástalanság érzés" és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődnek. A Projekt alatt hasznos pozitív minták kerülnek átadásra, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadják azokat a környezetük számára. A szervezetek országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását. Hiszünk abban, hogy a megvalósuló programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is, segítenek ezzel megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, az elvándorlást és munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.