EFOP-1.3.7-17-2017-00340

Pályázó: Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
Társpályázó: Szent Tamás Katolikus Általános Iskola - Mélykút
Támogatás összege: 50 millió Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt időtartama: 2018. február 2. - 2021. február 2.
Támogató Alap: Európai Szociális Alap
Projekt címe: A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Az EU-s támogatás segítségével, a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete (mint konzorciumvezető) és a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja, közhasznú civil szervezet. A Szervezet - a társadalmi ellátó rendszer mellett - a települési önkormányzattal közösen fontos szerepet tölt be, a helyi fogyatékossággal élő, elsősorban mozgássérült emberek megsegítésében, a társadalmi életben való egyenrangú részvétel biztosításában. A Szervezet hiánypótló szociális, egészségügyi, képzési és életvitelt segítő szolgáltatásokat nyújt. Alapvető célja a fogyatékossággal élő személyek társadalomban való aktív részvételének elősegítése, számukra és a családtagjaiknak mentális, pszichés, sorstársi és rehabilitációs segítség nyújtása. A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatásokat biztosít az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, pihenés és rehabilitáció területén. A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a település népességének több mint 71%-a katolikus vallású. A fenti 2 szervezet a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal bír. Meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A Projekt megvalósításának (tervezett) kezdete: 2018. január 01., a megvalósítás időtartama 36 hónap, a fizikai befejezés dátuma pedig 2020. december 31. A záró kifizetési igénylés benyújtásának dátuma 2021. január 31. A megvalósítás 36 hónapja alatt 3 db mérföldkő került betervezésre. Az első mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2018.10.31. (a kezdéstől számított 10. hónap vége), a mérföldkő elérésig megvalósul a vállalt szervezet fejlesztése (min. 20 fő a szervezeten belül bevonásra kerül), valamint a szakmai megvalósításához kapcsolódó beszerzések lefolytatásra-, a szükséges eszközök pedig beszerzésre kerülnek, az összes elszámolható költség legalább 30%-ról kifizetési igénylés benyújtásra kerül. A 2. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2019. 06.30. (a kezdéstől számított 18. hónap), a mérföldkő elérésig megvalósul az újonnan létrejött közösség regisztrációja, (min. 40 fő bevonásra kerül), az összes elszámolható költség legalább 60%-ról pedig kifizetési igénylés kerül benyújtásra. A 3. mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2020.12.31. (a kezdéstől számított 36. hónap vége), ami a Projekt fizikai befejezésének időpontja, a mérföldkő elérésig megvalósul a TSZ-ben előírt összes kötelező, valamint és (min. 75 személy a Projektben foglalt célok elérése érdekében bevonásra kerül), kötelezően választott és a választott illetve az önállóan nem támogatható tevékenység, az összes elszámolható költség legalább 95%-áról kifizetési igény kerül benyújtásra. A Projekt keretében megvalósuló hátránykompenzációs programokon résztvevők a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülnek azok a problémák, melyeket eddig még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi társadalomban élők és az egyes célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez. A Projektbe bevont személyek a megtanult és elsajátított készségeik, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, így a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző "kilátástalanság érzés" és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődnek. A Projekt alatt hasznos pozitív minták kerülnek átadásra, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadják azokat a környezetük számára. A szervezetek országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását. Hiszünk abban, hogy a megvalósuló programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is, segítenek ezzel megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, az elvándorlást és munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.